skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
New Genes in Drosophila Quickly Become Essential
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Genes in Drosophila Quickly Become Essential

Chen, S. ; Zhang, Y. E. ; Long, M.

Science, 12/17/2010, Vol.330(6011), pp.1682-1685 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1196380

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New genes in Drosophila quickly become essential.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Chen, Sidi ; Zhang, Yong E. ; Long, Manyuan

Science, Dec 17, 2010, Vol.330(6011), p.1682(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New genes in Drosophila quickly become essential.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Chen, Sidi ; Zhang, Yong E. ; Long, Manyuan

Science, Dec 17, 2010, Vol.330(6011), p.1682(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Genes in Drosophila Quickly Become Essential

Chen , Sidi ; Zhang , Yong E. ; Long , Manyuan

Science, 2010, Vol.330(6011), pp.1682-1685 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New genes in Drosophila quickly become essential

Chen, Sidi ; Zhang, Yong E ; Long, Manyuan

Science (New York, N.Y.), 17 December 2010, Vol.330(6011), pp.1682-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21164016 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1196380

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...