skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effects of endogenous inhibitors on the evolution of antibiotic resistance genes during high solid anaerobic digestion of swine manure
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of endogenous inhibitors on the evolution of antibiotic resistance genes during high solid anaerobic digestion of swine manure

Sui, Qianwen ; Meng, Xiaoshan ; Wang, Rui ; Zhang, Junya ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, 12/2018, Vol.270, C, pp.328-336 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09608524 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2018.09.043

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of endogenous inhibitors on the evolution of antibiotic resistance genes during high solid anaerobic digestion of swine manure

Sui, Qianwen ; Meng, Xiaoshan ; Wang, Rui ; Zhang, Junya ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, December 2018, Vol.270, pp.328-336 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2018.09.043

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of endogenous inhibitors on the evolution of antibiotic resistance genes during high solid anaerobic digestion of swine manure

Sui, Qianwen ; Meng, Xiaoshan ; Wang, Rui ; Zhang, Junya ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Bioresource technology, December 2018, Vol.270, pp.328-336 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-2976 ; PMID: 30241066 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2018.09.043

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of endogenous inhibitors on the evolution of antibiotic resistance genes during high solid anaerobic digestion of swine manure.(Report)

Sui, Qianwen ; Meng, Xiaoshan ; Wang, Rui ; Zhang, Junya ; Yu, Dawei ; Chen, Meixue ; Wang, Yawei ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, 2018, Vol.270, p.328 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2018.09.043

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...