skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circular trajectory formation during blind locomotion: a test for path integration and motor memory

Takei, Y. ; Grasso, R. ; Amorim, M.-A. ; Berthoz, A.

Experimental Brain Research, 1997, Vol.115(2), pp.361-368 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106 ; DOI: 10.1007/PL00005705

Truy cập trực tuyến

2
Circular trajectory formation during blind locomotion: a test for path integration and motor memory
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circular trajectory formation during blind locomotion: a test for path integration and motor memory

Takei, Y. ; Grasso, R. ; Amorim, M.-A. ; Berthoz, A.

Experimental Brain Research, 6/16/1997, Vol.115(2), pp.361-368 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0014-4819 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/PL00005705

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circular trajectory formation during blind locomotion: a test for path integration and motor memory

Takei, Y ; Grasso, R ; Amorim, M A ; Berthoz, A

Experimental brain research, June 1997, Vol.115(2), pp.361-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0014-4819 ; PMID: 9224864 Version:1

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Circular trajectory formation during blind locomotion: a test for path integration and motor memory

Takei, Y ; Grasso, R ; Amorim, Michel-Ange M.-A ; Berthoz, A; Pluchet, Michèle (Editor)

Experimental brain research, June 1997, Vol.115(2), pp.361-8 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...