skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: leach steven?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time lines of infection and disease in human influenza: a review of volunteer challenge studies.(Meta-Analysis)(Author abstract)(Disease/Disorder overview)

Carrat, Fabrice ; Vergu, Elisabeta ; Ferguson, Neil M. ; Lemaitre, Magali ; Cauchemez, Simon ; Leach, Steve ; Valleron, Alain - Jacques

American Journal of Epidemiology, April 1, 2008, Vol.167(7), p.775(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-9262

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time lines of infection and disease in human influenza: a review of volunteer challenge studies.(Meta-Analysis)(Author abstract)(Disease/Disorder overview)

Carrat, Fabrice ; Vergu, Elisabeta ; Ferguson, Neil M. ; Lemaitre, Magali ; Cauchemez, Simon ; Leach, Steve ; Valleron, Alain - Jacques

American Journal of Epidemiology, April 1, 2008, Vol.167(7), p.775(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-9262

Truy cập trực tuyến

3
Time Lines of Infection and Disease in Human Influenza: A Review of Volunteer Challenge Studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time Lines of Infection and Disease in Human Influenza: A Review of Volunteer Challenge Studies

Carrat, Fabrice ; Vergu, Elisabeta ; Ferguson, Neil M. ; Lemaitre, Magali ; Cauchemez, Simon ; Leach, Steve ; Valleron, Alain-Jacques

American Journal of Epidemiology, 4/1/2008, 04/01/2008, Vol.167(7), pp.775-785 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0002-9262 ; E-ISSN: 1476-6256 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/aje/kwm375

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time lines of infection and disease in human influenza: a review of volunteer challenge studies

Carrat, Fabrice ; Vergu, Elisabeta ; Ferguson, Neil M ; Lemaitre, Magali ; Cauchemez, Simon ; Leach, Steve ; Valleron, Alain-Jacques

American journal of epidemiology, 01 April 2008, Vol.167(7), pp.775-85 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1476-6256 ; PMID: 18230677 Version:1 ; DOI: 10.1093/aje/kwm375

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...