skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The semantic measures library and toolkit: fast computation of semantic similarity and relatedness using biomedical ontologies

Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky

Bioinformatics, 2014, Vol. 30(5), pp.740-742 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btt581

Toàn văn sẵn có

2
The semantic measures library and toolkit: fast computation of semantic similarity and relatedness using biomedical ontologies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The semantic measures library and toolkit: fast computation of semantic similarity and relatedness using biomedical ontologies

Harispe, S. ; Ranwez, S. ; Janaqi, S. ; Montmain, J.

Bioinformatics, 03/01/2014, Vol.30(5), pp.740-742 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/btt581

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The semantic measures library and toolkit: fast computation of semantic similarity and relatedness using biomedical ontologies

Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky

Bioinformatics (Oxford, England), 01 March 2014, Vol.30(5), pp.740-2 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1367-4811 ; PMID: 24108186 Version:1 ; DOI: 10.1093/bioinformatics/btt581

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Semantic Measures Library and Toolkit: fast computation of semantic similarity and relatedness using biomedical ontologies

Harispe, Sébastien ; Ranwez, Sylvie ; Janaqi, Stefan ; Montmain, Jacky; Ranwez, Sylvie (Editor)

Bioinformatics, 01 March 2014, Vol.30(5), pp.740-742 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1367-4803 ; E-ISSN: 1460-2059

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...