skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frustrated Lewis Pair‐Like Reactivity of Rare‐Earth Metal Complexes: 1,4‐Addition Reactions and Polymerizations of Conjugated Polar Alkenes

Xu, Pengfei ; Yao, Yingming ; Xu, Xin

Chemistry – A European Journal, 26 January 2017, Vol.23(6), pp.1263-1267 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0947-6539 ; E-ISSN: 1521-3765 ; DOI: 10.1002/chem.201605622

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frustrated Lewis Pair-Like Reactivity of Rare-Earth Metal Complexes: 1,4-Addition Reactions and Polymerizations of Conjugated Polar Alkenes.(Report)

Xu, Pengfei ; Yao, Yingming ; Xu, Xin

Chemistry - A European Journal, Jan 26, 2017, Vol.23(6), p.1263(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0947-6539 ; DOI: 10.1002/chem.201605622

Toàn văn không sẵn có

3
Frustrated Lewis Pair-Like Reactivity of Rare-Earth Metal Complexes: 1,4-Addition Reactions and Polymerizations of Conjugated Polar Alkenes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frustrated Lewis Pair-Like Reactivity of Rare-Earth Metal Complexes: 1,4-Addition Reactions and Polymerizations of Conjugated Polar Alkenes

Xu, Pengfei ; Yao, Yingming ; Xu, Xin

Chemistry - A European Journal, 01/26/2017, Vol.23(6), pp.1263-1267 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/chem.201605622

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frustrated Lewis Pair-Like Reactivity of Rare-Earth Metal Complexes: 1,4-Addition Reactions and Polymerizations of Conjugated Polar Alkenes.(Report)

Xu, Pengfei ; Yao, Yingming ; Xu, Xin

Chemistry - A European Journal, Jan 26, 2017, Vol.23(6), p.1263(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0947-6539 ; DOI: 10.1002/chem.201605622

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frustrated Lewis Pair-Like Reactivity of Rare-Earth Metal Complexes: 1,4-Addition Reactions and Polymerizations of Conjugated Polar Alkenes

Xu, Pengfei ; Yao, Yingming ; Xu, Xin

Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26 January 2017, Vol.23(6), pp.1263-1267 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1521-3765 ; PMID: 27925698 Version:1 ; DOI: 10.1002/chem.201605622

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...