skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of storage temperature and ensiling period on fermentation products, aerobic stability and microbial communities of total mixed ration silage

Wang, C. ; Nishino, N.

Journal of Applied Microbiology, June 2013, Vol.114(6), pp.1687-1695 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1364-5072 ; E-ISSN: 1365-2672 ; DOI: 10.1111/jam.12200

Toàn văn sẵn có

2
Effects of storage temperature and ensiling period on fermentation products, aerobic stability and microbial communities of total mixed ration silage
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of storage temperature and ensiling period on fermentation products, aerobic stability and microbial communities of total mixed ration silage

Wang, C. ; Nishino, N.

Journal of Applied Microbiology, 06/2013, Vol.114(6), pp.1687-1695 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jam.12200

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of storage temperature and ensiling period on fermentation products, aerobic stability and microbial communities of total mixed ration silage

Wang, C. ; Nishino, N.

Journal of Applied Microbiology, June, 2013, Vol.114(6), p.1687(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1364-5072

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of storage temperature and ensiling period on fermentation products, aerobic stability and microbial communities of total mixed ration silage

Wang, C. ; Nishino, N.

Journal of Applied Microbiology, June, 2013, Vol.114(6), p.1687(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1364-5072

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of storage temperature and ensiling period on fermentation products, aerobic stability and microbial communities of total mixed ration silage

Wang, C ; Nishino, N

Journal of applied microbiology, June 2013, Vol.114(6), pp.1687-95 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1365-2672 ; PMID: 23565809 Version:1 ; DOI: 10.1111/jam.12200

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...