skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An Intrinsically Disordered Photosystem II Subunit, PsbO, Provides a Structural Template and a Sensor of the Hydrogen-bonding Network in Photosynthetic Water Oxidation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Intrinsically Disordered Photosystem II Subunit, PsbO, Provides a Structural Template and a Sensor of the Hydrogen-bonding Network in Photosynthetic Water Oxidation

Offenbacher, A. R. ; Polander, B. C. ; Barry, B. A.

Journal of Biological Chemistry, 10/04/2013, Vol.288(40), pp.29056-29068 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9258 ; E-ISSN: 1083-351X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M113.487561

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An intrinsically disordered photosystem II subunit, PsbO, provides a structural template and a sensor of the hydrogen-bonding network in photosynthetic water oxidation

Offenbacher, Adam R ; Polander, Brandon C ; Barry, Bridgette A

The Journal of biological chemistry, 04 October 2013, Vol.288(40), pp.29056-68 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 23940038 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.M113.487561

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...