skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Physical fitness is associated with enhanced academic performance
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical fitness is associated with enhanced academic performance

Chen, Li-Jung

The Journal of Pediatrics, 01/2015, Vol.166(1), pp.206-208 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00223476 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2014.10.043

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical fitness is associated with enhanced academic performance

Chen, Li-Jung

The Journal of Pediatrics, January 2015, Vol.166(1), pp.206-208 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-3476 ; E-ISSN: 1097-6833 ; DOI: 10.1016/j.jpeds.2014.10.043

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical fitness is associated with enhanced academic performance

Chen, Li-Jung

The Journal of pediatrics, January 2015, Vol.166(1), pp.206 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1097-6833 ; PMID: 25527855 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jpeds.2014.10.043

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physical fitness is associated with enhanced academic performance

Chen, Li-Jung

Journal of Pediatrics, 2015, Vol.166(1), p.206(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-3476

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...