skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Laboratory automation: efficiency and turnaround times
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laboratory automation: efficiency and turnaround times

Murray, Patrick R

Microbiology Australia, 2014, Vol.35(1), p.49 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1324-4272 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1071/MA14013

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...