skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Separating latent and acute TB

Doherty, T

BMC Proceedings, 2010, Vol.4(Suppl 3), p.O8 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1753-6561

Toàn văn sẵn có

2
Separating latent and acute TB
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Separating latent and acute TB

Doherty, T

BMC Proceedings, 2010, Vol.4(Suppl 3), p.O8 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1753-6561 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1753-6561-4-s3-o8

Toàn văn sẵn có

3
Separating latent and acute TB
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Separating latent and acute TB

Doherty, T Mark

BMC Proceedings, 12/2010, Vol.4(S3) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1753-6561 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1753-6561-4-S3-O8

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Separating latent and acute TB

Doherty T

BMC Proceedings, 01 December 2010, Vol.4(Suppl 3), p.O8 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1753-6561 ; E-ISSN: 1753-6561

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Separating latent and acute TB

Doherty, T

BMC Proceedings, 2010, Vol.4(Suppl 3), p.O8 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 1753-6561

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Separating latent and acute TB

Doherty, T Mark

BMC Proceedings, 2010, Vol.4(Suppl 3), p.O8-O8 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1753-6561 ; PMCID: 3254917

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...