skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolving Business Information Systems (BIS) Usage in Asset-Intensive Industries: What to Look for as an Investor

Edwards, Paul ; Costa, Robert

The Journal of Private Equity, 1 July 2014, Vol.17(3), pp.31-34 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 10965572 ; E-ISSN: 21688508

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolving Business Information Systems (BIS) Usage in Asset-Intensive Industries: What to Look for as an Investor

Edwards, Paul ; Costa, Robert

The Journal of Private Equity, 1 July 2014, Vol.17(3), pp.31-34 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 10965572 ; E-ISSN: 21688508

Toàn văn sẵn có

3
Evolving Business Information Systems (BIS) Usagein Asset-Intensive Industries: What to Look for as an Investor
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolving Business Information Systems (BIS) Usagein Asset-Intensive Industries: What to Look for as an Investor

Edwards, Paul ; Costa, Robert

The Journal of Private Equity, 05/31/2014, Vol.17(3), pp.31-34 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1096-5572 ; E-ISSN: 2168-8508 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3905/jpe.2014.17.3.031

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolving Business Information Systems (BIS) Usage in Asset-Intensive Industries: What to Look for as an Investor

Edwards, Paul ; Costa, Robert

The Journal of Private Equity, Summer 2014, Vol.17(3), pp.31-34,4 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10965572 ; E-ISSN: 21688508

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolving business information systems (BIS) usage in asset-intensive industries what to look for as an investor

Edwards, Paul; Costa, Robert

The journal of private equity : JPE ; strategies and techniques for venture investing, 2014, Vol.17(3), pp. 31-34 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1096-5572

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolving business information systems(BIS) usage in asset--iontensive industries: what to look for as an investor

Edwards, Paul ; Costa, Robert

Journal of Private Equity, Summer, 2014, Vol.17(3), p.31(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1096-5572

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...