skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differenzialdiagnose des Analekzems
Differential diagnosis of anal eczema

Dietrich, A. ; Ruzicka, T. ; Hermans, C.

coloproctology, 2016, Vol.38(2), pp.106-114 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0174-2442 ; E-ISSN: 1615-6730 ; DOI: 10.1007/s00053-015-0044-5

Truy cập trực tuyến

2
Differenzialdiagnose des Analekzems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differenzialdiagnose des Analekzems

Dietrich, A. ; Ruzicka, T. ; Hermans, C.

coloproctology, 3/2016, Vol.38(2), pp.106-114 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0174-2442 ; E-ISSN: 1615-6730 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00053-015-0044-5

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...