skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Multisociety (AATS, ACCF, SCAI, and STS) Expert Consensus Statement: Operator and Institutional Requirements for Transcatheter Valve Repair and Replacement, Part 1: Transcatheter Aortic Valve Replacement
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multisociety (AATS, ACCF, SCAI, and STS) Expert Consensus Statement: Operator and Institutional Requirements for Transcatheter Valve Repair and Replacement, Part 1: Transcatheter Aortic Valve Replacement

Tommaso, Carl L. ; Bolman, R. Morton ; Feldman, Ted ; Bavaria, Joseph ; Acker, Michael A. ; Aldea, Gabriel ; Cameron, Duke E. ; Dean, Larry S. ; Fullerton, Dave ; Hijazi, Ziyad M. ; Horlick, Eric ; Miller, D. Craig ; Moon, Marc R. ; Ringel, Richard ; Ruiz, Carlos E. ; Trento, Alfredo ; Weiner, Bonnie H. ; Zahn, Evan M.

Journal of the American College of Cardiology, 05/2012, Vol.59(22), pp.2028-2042 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07351097 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2012.02.016

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multisociety (AATS, ACCF, SCAI, and STS) Expert Consensus Statement: Operator and Institutional Requirements for Transcatheter Valve Repair and Replacement, Part 1: Transcatheter Aortic Valve Replacement

Tommaso, Carl L ; Bolman, R. Morton ; Feldman, Ted ; Bavaria, Joseph ; Acker, Michael A ; Aldea, Gabriel ; Cameron, Duke E ; Dean, Larry S ; Fullerton, Dave ; Hijazi, Ziyad M ; Horlick, Eric ; Miller, D. Craig ; Moon, Marc R ; Ringel, Richard ; Ruiz, Carlos E ; Trento, Alfredo ; Weiner, Bonnie H ; Zahn, Evan M

Journal of the American College of Cardiology, 29 May 2012, Vol.59(22), pp.2028-2042 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2012.02.016

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multisociety (AATS, ACCF, SCAI, and STS) Expert Consensus Statement: Operator and Institutional Requirements for Transcatheter Valve Repair and Replacement, Part 1: Transcatheter Aortic Valve Replacement

Journal of the American College of Cardiology, May 29, 2012, Vol.59(22), p.2028(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0735-1097

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multisociety (AATS, ACCF, SCAI, and STS) Expert Consensus Statement: Operator and Institutional Requirements for Transcatheter Valve Repair and Replacement, Part 1: Transcatheter Aortic Valve Replacement

Journal of the American College of Cardiology, May 29, 2012, Vol.59(22), p.2028(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0735-1097

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multisociety (AATS, ACCF, SCAI, and STS) expert consensus statement: operator and institutional requirements for transcatheter valve repair and replacement, part 1: transcatheter aortic valve replacement

Tommaso, Carl L ; Bolman, R Morton ; Feldman, Ted ; Bavaria, Joseph ; Acker, Michael A ; Aldea, Gabriel ; Cameron, Duke E ; Dean, Larry S ; Fullerton, Dave ; Hijazi, Ziyad M ; Horlick, Eric ; Miller, D Craig ; Moon, Marc R ; Ringel, Richard ; Ruiz, Carlos E ; Trento, Alfredo ; Weiner, Bonnie H ; Zahn, Evan M

Journal of the American College of Cardiology, 29 May 2012, Vol.59(22), pp.2028-42 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1558-3597 ; PMID: 22387052 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2012.02.016

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...