skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
First experimental evidence by SIMS of different surface binding energies for uranium according to its oxidation state
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First experimental evidence by SIMS of different surface binding energies for uranium according to its oxidation state

Desgranges, L. ; Pasquet, B. ; Roure, I.

Applied Surface Science, 5/2011, Vol.257(14), pp.6208-6211 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01694332 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2011.02.039

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First experimental evidence by SIMS of different surface binding energies for uranium according to its oxidation state

Desgranges, L ; Pasquet, B ; Roure, I

Applied Surface Science, 2011, Vol.257(14), pp.6208-6211 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2011.02.039

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...