skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Security in Central Asia: Editor's Introduction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security in Central Asia: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01/2013, Vol.51(1), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2753/RUP1061-1940510100

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Security in Central Asia: Editor's Introduction

Gorenburg, Dmitry

Russian Politics & Law, 01 January 2013, Vol.51(1), pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940510100

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...