skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Unitary Multi-channel $\pi \pi $ Scattering Amplitudes of $f_2$ and $\rho _3$ Mesons
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unitary Multi-channel $\pi \pi $ Scattering Amplitudes of $f_2$ and $\rho _3$ Mesons

Nazari, V. ; Bydžovský, P. ; Kamiński, R.

Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement, 2016, Vol.9(3), p.609

CrossRef

ISSN: 1899-2358 ; E-ISSN: 2082-7865 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5506/APhysPolBSupp.9.609

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...