skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Utilization of cathode ray tube waste: Encapsulation of PbO-containing funnel glass in Portland cement clinker
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilization of cathode ray tube waste: Encapsulation of PbO-containing funnel glass in Portland cement clinker

Lairaksa, Nirut ; Moon, Anthony R. ; Makul, Natt

Journal of Environmental Management, 3/2013, Vol.117, C, pp.180-186 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03014797 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.12.014

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilization of cathode ray tube waste: Encapsulation of PbO-containing funnel glass in Portland cement clinker

Lairaksa, Nirut ; Moon, Anthony R ; Makul, Natt

Journal of Environmental Management, 15 March 2013, Vol.117, pp.180-186 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0301-4797 ; E-ISSN: 1095-8630 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2012.12.014

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Utilization of cathode ray tube waste: encapsulation of PbO-containing funnel glass in Portland cement clinker

Lairaksa, Nirut ; Moon, Anthony R ; Makul, Natt

Journal of environmental management, 15 March 2013, Vol.117, pp.180-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-8630 ; PMID: 23376301 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jenvman.2012.12.014

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...