skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A system to generate electronic books on programming exercises

Gregorio-Rodríguez, C ; Llana-Díaz, L.F ; Pareja-Flores, C ; Martínez-Unanue, R ; Velázquez-Iturbide, J.Á ; Palao-Gostanza, P

The Electronic Library, 01 August 2002, Vol.20(4), pp.314-321 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0264-0473 ; E-ISSN: 1758-616X ; DOI: 10.1108/02640470210438900

Toàn văn sẵn có

2
A system to generate electronic books on programming exercises
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A system to generate electronic books on programming exercises

Gregorio‐Rodríguez, C. ; Llana‐Díaz, L.F. ; Pareja‐Flores, C. ; Martínez‐Unanue, R. ; Velázquez‐Iturbide, J.Á. ; Palao‐Gostanza, P.

The Electronic Library, 08/2002, Vol.20(4), pp.314-321 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0264-0473 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/02640470210438900

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A system to generate electronic books on programming exercises

C. Gregorio-Rodríguez ; L.F. Llana-Díaz ; C. Pareja-Flores ; R. Martínez-Unanue ; J.Á. Velázquez-Iturbide ; P. Palao-Gostanza

The Electronic Library, 2002, Vol.20(4), p.314-321 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0264-0473 ; DOI: 10.1108/02640470210438900

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...