skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Severe SMA mice show organ impairment that cannot be rescued by therapy with the HDACi JNJ-26481585
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Severe SMA mice show organ impairment that cannot be rescued by therapy with the HDACi JNJ-26481585

Schreml, Julia ; Riessland, Markus ; Paterno, Mario ; Garbes, Lutz ; Roßbach, Kristina ; Ackermann, Bastian ; Krämer, Jan ; Somers, Eilidh ; Parson, Simon H ; Heller, Raoul ; Berkessel, Albrecht ; Sterner-Kock, Anja ; Wirth, Brunhilde

European Journal of Human Genetics, 6/2013, Vol.21(6), pp.643-652 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 1018-4813 ; E-ISSN: 1476-5438 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/ejhg.2012.222

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Severe SMA mice show organ impairment that cannot be rescued by therapy with the HDACi JNJ-26481585

Schreml, Julia ; Riessland, Markus ; Paterno, Mario ; Garbes, Lutz ; Roßbach, Kristina ; Ackermann, Bastian ; Krämer, Jan ; Somers, Eilidh ; Parson, Simon H ; Heller, Raoul ; Berkessel, Albrecht ; Sterner-Kock, Anja ; Wirth, Brunhilde

European journal of human genetics : EJHG, June 2013, Vol.21(6), pp.643-52 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1476-5438 ; PMID: 23073311 Version:1 ; DOI: 10.1038/ejhg.2012.222

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Severe SMA mice show organ impairment that cannot be rescued by therapy with the HDACi JNJ-26481585

Julia Schreml ; Markus Riessland ; Mario Paterno ; Lutz Garbes ; Kristina Roßbach ; Bastian Ackermann ; Jan Krämer ; Eilidh Somers ; Simon H Parson ; Raoul Heller ; Albrecht Berkessel ; Anja Sterner-Kock ; Brunhilde Wirth

European Journal of Human Genetics, 2012, Vol.21(6), p.643 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 1018-4813 ; E-ISSN: 1476-5438 ; DOI: 10.1038/ejhg.2012.222

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...