skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction of failure in linear antenna arrays with greedy sparseness constrained optimization technique.(Research Article)(Correction notice)

Khan, Shafqat Ullah ; Rahim, M. K. A. ; Aminu - Baba, Murtala ; Murad, N. A.

PLoS ONE, Dec 18, 2017, Vol.12(12), p.e0189240 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0189240

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction of failure in linear antenna arrays with greedy sparseness constrained optimization technique.(Research Article)(Correction notice)

Khan, Shafqat Ullah ; Rahim, M. K. A. ; Aminu-Baba, Murtala ; Murad, N. A.

PLoS ONE, Dec 18, 2017, Vol.12(12), p.e0189240 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0189240

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction of failure in linear antenna arrays with greedy sparseness constrained optimization technique

Khan, Shafqat Ullah ; Rahim, M. K. A ; Aminu-Baba, Murtala ; Murad, N. A; Wu, Yongle (editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(12) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0189240 ; PMCID: 5734759 ; PMID: 29253852

Toàn văn sẵn có

4
Correction of failure in linear antenna arrays with greedy sparseness constrained optimization technique
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction of failure in linear antenna arrays with greedy sparseness constrained optimization technique

Khan, Shafqat Ullah ; Rahim, M. K. A. ; Aminu-Baba, Murtala ; Murad, N. A.; Wu, Yongle

PLOS ONE, 12/18/2017, Vol.12(12), p.e0189240 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0189240

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction of failure in linear antenna arrays with greedy sparseness constrained optimization technique

Khan, Shafqat Ullah ; Rahim, M K A ; Aminu-Baba, Murtala ; Murad, N A

PloS one, 2017, Vol.12(12), pp.e0189240 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 29253852 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0189240

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction of failure in linear antenna arrays with greedy sparseness constrained optimization technique

Shafqat Ullah Khan ; M K A Rahim ; Murtala Aminu-Baba ; N A Murad

PLoS ONE, 01 January 2017, Vol.12(12), p.e0189240 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0189240

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction of failure in linear antenna arrays with greedy sparseness constrained optimization technique

Khan, Shafqat ; Rahim, M ; Aminu-Baba, Murtala ; Murad, N

PLoS One, Dec 2017, Vol.12(12), p.e0189240 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0189240

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...