skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
TCT-702 Association of Learning Curve with Procedural Results and Recurrence of Mitral Regurgitation After Percutaneous Mitral Valve Repair with MitraClip System
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-702 Association of Learning Curve with Procedural Results and Recurrence of Mitral Regurgitation After Percutaneous Mitral Valve Repair with MitraClip System

Kubo, Shunsuke ; Mizutani, Yukiko ; Tat, Emily ; Hussaini, Asma ; Nakamura, Mamoo ; Shiota, Takahiro ; Siegel, Robert ; Trento, Alfredo ; Kar, Saibal

Journal of the American College of Cardiology, 10/2015, Vol.66(15), S, p.B286 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07351097 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2015.08.722

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-702 Association of Learning Curve with Procedural Results and Recurrence of Mitral Regurgitation After Percutaneous Mitral Valve Repair with MitraClip System

Kubo, Shunsuke ; Mizutani, Yukiko ; Tat, Emily ; Hussaini, Asma ; Nakamura, Mamoo ; Shiota, Takahiro ; Siegel, Robert ; Trento, Alfredo ; Kar, Saibal

Journal of the American College of Cardiology, 13 October 2015, Vol.66(15), pp.B286-B286 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0735-1097 ; E-ISSN: 1558-3597 ; DOI: 10.1016/j.jacc.2015.08.722

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-702 Association of Learning Curve with Procedural Results and Recurrence of Mitral Regurgitation After Percutaneous Mitral Valve Repair with MitraClip System

Journal of the American College of Cardiology, Oct 13, 2015, Vol.66(15), p.B286 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0735-1097

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TCT-702 Association of Learning Curve with Procedural Results and Recurrence of Mitral Regurgitation After Percutaneous Mitral Valve Repair with MitraClip System

Journal of the American College of Cardiology, Oct 13, 2015, Vol.66(15), p.B286 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0735-1097

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...