skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The prevalence of proctological symptoms amongst patients who see general practitioners in France

Abramowitz, Laurent ; Benabderrahmane, Mustapha ; Pospait, Dan ; Philip, Julie ; Laouénan, Cédric

The European Journal of General Practice, 01 December 2014, Vol.20(4), pp.301-306 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1381-4788 ; E-ISSN: 1751-1402 ; DOI: 10.3109/13814788.2014.899578

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...