skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum to: Localizing the latent structure canonical uncertainty: entropy profiles for hidden Markov models

Durand, Jean-Baptiste ; Guédon, Yann

Statistics and Computing, 2016, Vol.26(1), pp.569-570 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0960-3174 ; E-ISSN: 1573-1375 ; DOI: 10.1007/s11222-015-9586-1

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum to: Localizing the latent structure canonical uncertainty: entropy profiles for hidden Markov models.(Correction notice)

Durand, Jean-Baptiste ; Guedon, Yann

Statistics and Computing, 2016, Vol.26(1-2), p.569(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-3174 ; DOI: 10.1007/s11222-015-9586-1

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localizing the latent structure canonical uncertainty: entropy profiles for hidden Markov models.(Report)

Durand, Jean-Baptiste ; Guedon, Yann

Statistics and Computing, 2016, Vol.26(1-2), p.549(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-3174 ; DOI: 10.1007/s11222-014-9494-9

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localizing the latent structure canonical uncertainty: entropy profiles for hidden Markov models

Durand, Jean-Baptiste ; Guédon, Yann

Statistics and Computing, 2016, Vol.26(1), pp.549-567 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0960-3174 ; E-ISSN: 1573-1375 ; DOI: 10.1007/s11222-014-9494-9

Truy cập trực tuyến

5
Localizing the latent structure canonical uncertainty: entropy profiles for hidden Markov models
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localizing the latent structure canonical uncertainty: entropy profiles for hidden Markov models

Durand, Jean-Baptiste ; Guédon, Yann

Statistics and Computing, 1/2016, Vol.26(1-2), pp.549-567 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0960-3174 ; E-ISSN: 1573-1375 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11222-014-9494-9

Truy cập trực tuyến

6
Erratum to: Localizing the latent structure canonical uncertainty: entropy profiles for hidden Markov models
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum to: Localizing the latent structure canonical uncertainty: entropy profiles for hidden Markov models

Durand, Jean-Baptiste ; Guédon, Yann

Statistics and Computing, 1/2016, Vol.26(1-2), pp.569-570 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0960-3174 ; E-ISSN: 1573-1375 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11222-015-9586-1

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localizing the latent structure canonical uncertainty: entropy profiles for hidden Markov models

Durand, Jean-Baptiste ; Guédon, Yann; Godin, Christophe (Editor)

Statistics and computing, January 2016, Vol.26(1), pp.549-567 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0960-3174 ; E-ISSN: 1573-1375 ; DOI: 10.1007/s11222-014-9494-9

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...