skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Características fisicoquímicas, sensoriales y reológicas de un yogur adicionado con concentrado de carambolo (Averroha carambola)

Ricardo Adolfo Parra Huertas ; Aura Riveros Niño ; Jennifer Ayala García

Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 01 December 2014, Vol.5(2), pp.145-154 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2145-6097 ; E-ISSN: 2145-6453 ; DOI: 10.22490/21456453.1333

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Características fisicoquímicas, sensoriales y reológicas de un yogur adicionado con concentrado de carambolo (Averroha carambola)

Parra Huertas, Ricardo Adolfo ; Riveros Niño, Aura ; Ayala García, Jennifer

RIAA, 2014, Vol.5(2), pp.145-154 [Tạp chí có phản biện]

Fundación Dialnet

ISSN: 2145-6453

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...