skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing the electron scattering force in nanostructures.(Author abstract)(Report)

Tao, Chenggang ; Cullen, W. G. ; Williams, E. D.

Science, May 7, 2010, Vol.328(5979), p.736(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing the Electron Scattering Force in Nanostructures

Tao , Chenggang ; Cullen , W.G. ; Williams , E.D.

Science, 2010, Vol.328(5979), pp.736-740 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

3
Visualizing the Electron Scattering Force in Nanostructures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing the Electron Scattering Force in Nanostructures

Tao, C. ; Cullen, W. G. ; Williams, E. D.

Science, 05/07/2010, Vol.328(5979), pp.736-740 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1186648

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing the electron scattering force in nanostructures.(Author abstract)(Report)

Tao, Chenggang ; Cullen, W. G. ; Williams, E. D.

Science, May 7, 2010, Vol.328(5979), p.736(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visualizing the electron scattering force in nanostructures

Tao, Chenggang ; Cullen, W G ; Williams, E D

Science (New York, N.Y.), 07 May 2010, Vol.328(5979), pp.736-40 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 20448180 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1186648

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...