skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Comment on "Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on "Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa"

Cysouw, M. ; Dediu, D. ; Moran, S.

Science, 02/10/2012, Vol.335(6069), pp.657-657 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1208841

Toàn văn sẵn có

2
Comment on "Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on "Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa"

Van Tuyl, R. ; Pereltsvaig, A.

Science, 02/10/2012, Vol.335(6069), pp.657-657 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1209176

Toàn văn sẵn có

3
Comment on "Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on "Phonemic Diversity Supports a Serial Founder Effect Model of Language Expansion from Africa"

Wang, C.-C. ; Ding, Q.-L. ; Tao, H. ; Li, H.

Science, 02/10/2012, Vol.335(6069), pp.657-657 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1207846

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on "Phonemic diversity supports a serial founder effect model of language expansion from Africa"

Wang, Chuan-Chao ; Ding, Qi-Liang ; Tao, Huan ; Li, Hui

Science (New York, N.Y.), 10 February 2012, Vol.335(6069), pp.657; author reply 657 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22323803 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1207846

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on "Phonemic diversity supports a serial founder effect model of language expansion from Africa"

Van Tuyl, Rory ; Pereltsvaig, Asya

Science (New York, N.Y.), 10 February 2012, Vol.335(6069), pp.657; author reply 657 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22323804 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1209176

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on "Phonemic diversity supports a serial founder effect model of language expansion from Africa"

Cysouw, Michael ; Dediu, Dan ; Moran, Steven

Science (New York, N.Y.), 10 February 2012, Vol.335(6069), pp.657; author reply 657 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22323802 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1208841

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...