skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy-efficiency resource allocation of very large multi-user MIMO systems

Hu, Ying ; Ji, Baofeng ; Huang, Yongming ; Yu, Fei ; Yang, Luxi

Wireless Networks, 2014, Vol.20(6), pp.1421-1430 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1022-0038 ; E-ISSN: 1572-8196 ; DOI: 10.1007/s11276-013-0674-x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy-efficiency resource allocation of very large multi-user MIMO systems

Hu, Ying ; Ji, Baofeng ; Huang, Yongming ; Yu, Fei ; Yang, Luxi

Wireless Networks, Aug 2014, Vol.20(6), pp.1421-1430 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10220038 ; DOI: 10.1007/s11276-013-0674-x

Toàn văn sẵn có

3
Energy-efficiency resource allocation of very large multi-user MIMO systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy-efficiency resource allocation of very large multi-user MIMO systems

Hu, Ying ; Ji, Baofeng ; Huang, Yongming ; Yu, Fei ; Yang, Luxi

Wireless Networks, 8/2014, Vol.20(6), pp.1421-1430 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1022-0038 ; E-ISSN: 1572-8196 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11276-013-0674-x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Energy-efficiency resource allocation of very large multi-user MIMO systems.(multiple-input and multiple-output)(Report)(Author abstract)

Hu, Ying ; Ji, Baofeng ; Huang, Yongming ; Yu, Fei ; Yang, Luxi

Wireless Networks, August, 2014, Vol.20(6), p.1421(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1022-0038

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...