skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong geographical variation in wing aspect ratio of a damselfly, Calopteryx maculata (Odonata: Zygoptera)

Hassall, Christopher

PeerJ, August 25, 2015, Vol.3, p.e1219 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2167-8359 ; DOI: 10.7717/peerj.1219

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong geographical variation in wing aspect ratio of a damselfly, Calopteryx maculata (Odonata: Zygoptera)

Hassall, Christopher

PeerJ, August 25, 2015, Vol.3, p.e1219 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2167-8359 ; DOI: 10.7717/peerj.1219

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong geographical variation in wing aspect ratio of a damselfly, Calopteryx maculata (Odonata: Zygoptera)

Hassall, Christopher; Brady, Sean (editor)

PeerJ, 2015, Vol.3 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 2167-8359 ; DOI: 10.7717/peerj.1219 ; PMCID: 4556156 ; PMID: 26336648

Truy cập trực tuyến

4
Strong geographical variation in wing aspect ratio of a damselfly, Calopteryx maculata (Odonata: Zygoptera)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong geographical variation in wing aspect ratio of a damselfly, Calopteryx maculata (Odonata: Zygoptera)

Hassall, Christopher

PeerJ, 2015, Vol.3, p.e1219 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2167-8359 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7717/peerj.1219

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong geographical variation in wing aspect ratio of a damselfly, Calopteryx maculata (Odonata: Zygoptera)

Hassall, Christopher

PeerJ, 2015, Vol.3, pp.e1219 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 2167-8359 ; PMID: 26336648 Version:1 ; DOI: 10.7717/peerj.1219

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong geographical variation in wing aspect ratio of a damselfly, Calopteryx maculata (Odonata: Zygoptera)

Hassall, Christopher

PeerJ, Aug 25, 2015 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 21678359 ; DOI: 10.7717/peerj.1219

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strong geographical variation in wing aspect ratio of a damselfly, Calopteryx maculata (Odonata: Zygoptera)

Christopher Hassall

PeerJ (San Francisco, CA), 01 August 2015, Vol.3, p.e1219 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2167-8359 ; DOI: 10.7717/peerj.1219

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...