skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of inoculum density, nitrogen source and saprophytic fungi on Fusarium wilt of Mexican lime

Morgan, K. ; Timmer, L.

Plant and Soil, 1984, Vol.79(2), pp.203-210 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0032-079X ; E-ISSN: 1573-5036 ; DOI: 10.1007/BF02182342

Toàn văn sẵn có

2
Effect of inoculum density, nitrogen source and saprophytic fungi on Fusarium wilt of Mexican lime
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of inoculum density, nitrogen source and saprophytic fungi on Fusarium wilt of Mexican lime

Morgan, K. T. ; Timmer, L. W.

Plant and Soil, 6/1984, Vol.79(2), pp.203-210 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0032-079X ; E-ISSN: 1573-5036 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02182342

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...