skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Critical Review of User Studies on Healthy Smart Homes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Critical Review of User Studies on Healthy Smart Homes

Kim, Mi Jeong ; Oh, Myoung Won ; Cho, Myung Eun ; Lee, Hyunsoo ; Kim, Jeong Tai

Indoor and Built Environment, 02/2013, Vol.22(1), pp.260-270 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1420-326X ; E-ISSN: 1423-0070 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1420326X12469733

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Critical Review of User Studies on Healthy Smart Homes

Kim, Mi Jeong ; Oh, Myoung Won ; Cho, Myung Eun ; Lee, Hyunsoo ; Kim, Jeong Tai

Indoor and Built Environment, February 2013, Vol.22(1), pp.260-270 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1420-326X ; E-ISSN: 1423-0070 ; DOI: 10.1177/1420326X12469733

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A critical review of user studies on healthy smart homes

Mi Jeong Kim ; Jeong Tai Kim ; Hyunsoo Lee ; Myoung Won Oh ; Myung Eun Cho

Indoor and Built Environment, Feb, 2013, Vol.22(1), p.260-270 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1420-326X

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...