skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Role for Myosin Va in Cerebellar Plasticity and Motor Learning: A Possible Mechanism Underlying Neurological Disorder in Myosin Va Disease
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Role for Myosin Va in Cerebellar Plasticity and Motor Learning: A Possible Mechanism Underlying Neurological Disorder in Myosin Va Disease

Miyata, M. ; Kishimoto, Y. ; Tanaka, M. ; Hashimoto, K. ; Hirashima, N. ; Murata, Y. ; Kano, M. ; Takagishi, Y.

Journal of Neuroscience, 04/20/2011, Vol.31(16), pp.6067-6078 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.5651-10.2011

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A role for myosin Va in cerebellar plasticity and motor learning: a possible mechanism underlying neurological disorder in myosin Va disease

Miyata, Mariko ; Kishimoto, Yasushi ; Tanaka, Masahiko ; Hashimoto, Kouichi ; Hirashima, Naohide ; Murata, Yoshiharu ; Kano, Masanobu ; Takagishi, Yoshiko

The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20 April 2011, Vol.31(16), pp.6067-78 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1529-2401 ; PMID: 21508232 Version:1 ; DOI: 10.1523/JNEUROSCI.5651-10.2011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...