skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An early modern human from Romania with a recent Neanderthal ancestor.(RESEARCH: LETTER)(Report)

Fu, Qiaomei ; Hajdinjak, Mateja ; Moldovan, Oana Teodora ; Constantin, Silviu ; Mallick, Swapan ; Skoglund, Pontus ; Patterson, Nick ; Rohland, Nadin ; Lazaridis, Iosif ; Nickel, Birgit ; Viola, Bence ; Prufer, Kay ; Meyer, Matthias ; Kelso, Janet ; Reich, David ; Paabo, Svante

Nature, August 13, 2015, Vol.524(7564), p.216(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An early modern human from Romania with a recent Neanderthal ancestor.(RESEARCH: LETTER)(Report)

Fu, Qiaomei ; Hajdinjak, Mateja ; Moldovan, Oana Teodora ; Constantin, Silviu ; Mallick, Swapan ; Skoglund, Pontus ; Patterson, Nick ; Rohland, Nadin ; Lazaridis, Iosif ; Nickel, Birgit ; Viola, Bence ; Prufer, Kay ; Meyer, Matthias ; Kelso, Janet ; Reich, David ; Paabo, Svante

Nature, August 13, 2015, Vol.524(7564), p.216(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An early modern human from Romania with a recent Neanderthal ancestor.(RESEARCH: LETTER)(Report)

Fu, Qiaomei ; Hajdinjak, Mateja ; Moldovan, Oana Teodora ; Constantin, Silviu ; Mallick, Swapan ; Skoglund, Pontus ; Patterson, Nick ; Rohland, Nadin ; Lazaridis, Iosif ; Nickel, Birgit ; Viola, Bence ; Prufer, Kay ; Meyer, Matthias ; Kelso, Janet ; Reich, David ; Paabo, Svante

Nature, August 13, 2015, Vol.524(7564), p.216(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

4
An early modern human from Romania with a recent Neanderthal ancestor
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An early modern human from Romania with a recent Neanderthal ancestor

Fu, Qiaomei ; Hajdinjak, Mateja ; Moldovan, Oana Teodora ; Constantin, Silviu ; Mallick, Swapan ; Skoglund, Pontus ; Patterson, Nick ; Rohland, Nadin ; Lazaridis, Iosif ; Nickel, Birgit ; Viola, Bence ; Prüfer, Kay ; Meyer, Matthias ; Kelso, Janet ; Reich, David ; Pääbo, Svante

Nature, 8/2015, Vol.524(7564), pp.216-219 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nature14558

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An early modern human from Romania with a recent Neanderthal ancestor

Fu, Qiaomei ; Hajdinjak, Mateja ; Moldovan, Oana Teodora ; Constantin, Silviu ; Mallick, Swapan ; Skoglund, Pontus ; Patterson, Nick ; Rohland, Nadin ; Lazaridis, Iosif ; Nickel, Birgit ; Viola, Bence ; Prüfer, Kay ; Meyer, Matthias ; Kelso, Janet ; Reich, David ; Pääbo, Svante

Nature, 13 August 2015, Vol.524(7564), pp.216-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 26098372 Version:1 ; DOI: 10.1038/nature14558

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...