skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictive or explanatory models for aquatic ecosystems [Small eutrophic lakes, French Alps]
Predictive or explanatory models for aquatic ecosystems

Gentil , S.

Water science and technology, 1984, Vol.16(5/7), pp.571-578 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0273-1223

Truy cập trực tuyến

2
Predictive or Explanatory Models for Aquatic Ecosystems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictive or Explanatory Models for Aquatic Ecosystems

Gentil, S

Water Science and Technology, 5/1984, Vol.16(5-7), pp.571-578 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0273-1223 ; E-ISSN: 1996-9732 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2166/wst.1984.0165

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...