skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
EUROPEAN UNION IN GLOBAL CLIMATE GOVERNANCE: TO PARIS AND BEYOND
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EUROPEAN UNION IN GLOBAL CLIMATE GOVERNANCE: TO PARIS AND BEYOND

Savorskaya, E. V.

Comparative Politics (Russia), 01/01/2016, Vol.7(3(24)), pp.71-84 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2016-7-3(24)-71-84

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

EUROPEAN UNION IN GLOBAL CLIMATE GOVERNANCE: TO PARIS AND BEYOND

E. V. Savorskaya

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 August 2016, Vol.7(3(24)), pp.71-84 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2016-7-3(24)-71-84

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...