skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new bond slip model for reinforced concrete structures

Mang, C ; Jason, L ; Davenne, L

Engineering Computations, 2015, Vol.32(7), pp.1934-1958 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 02644401 ; E-ISSN: 17587077 ; DOI: 10.1108/EC-11-2014-0234

Truy cập trực tuyến

2
A new bond slip model for reinforced concrete structures: Validation by modelling a reinforced concrete tie
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new bond slip model for reinforced concrete structures: Validation by modelling a reinforced concrete tie

Mang, C ; Jason, L ; Davenne, L

Engineering Computations, 10/05/2015, Vol.32(7), pp.1934-1958 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0264-4401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/EC-11-2014-0234

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new bond slip model for reinforced concrete structures

Mang, C ; Jason, L ; Davenne, L

Engineering Computations, 05 October 2015, Vol.32(7), pp.1934-1958 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0264-4401 ; E-ISSN: 1758-7077 ; DOI: 10.1108/EC-11-2014-0234

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new bond slip model for reinforced concrete structures: Validation by modelling a reinforced concrete tie

Mang, Chetra ; Jason, Ludovic ; Davenne, Luc; Jason, Ludovic (Editor)

Engineering Computations, 2015, Vol.32(7), pp.1934-1958 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0264-4401 ; E-ISSN: 1758-7077

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...