skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of proximal box elevation with resin composite on marginal quality of ceramic inlays in vitro

Frankenberger, Roland ; Hehn, Julia ; Hajtó, Jan ; Krämer, Norbert ; Naumann, Michael ; Koch, Andreas ; Roggendorf, Matthias

Clinical Oral Investigations, 2013, Vol.17(1), pp.177-183 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1432-6981 ; E-ISSN: 1436-3771 ; DOI: 10.1007/s00784-012-0677-5

Truy cập trực tuyến

2
Effect of proximal box elevation with resin composite on marginal quality of ceramic inlays in vitro
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of proximal box elevation with resin composite on marginal quality of ceramic inlays in vitro

Frankenberger, Roland ; Hehn, Julia ; Hajtó, Jan ; Krämer, Norbert ; Naumann, Michael ; Koch, Andreas ; Roggendorf, Matthias J.

Clinical Oral Investigations, 1/2013, Vol.17(1), pp.177-183 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1432-6981 ; E-ISSN: 1436-3771 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00784-012-0677-5

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of proximal box elevation with resin composite on marginal quality of ceramic inlays in vitro

Frankenberger, Roland ; Hehn, Julia ; Hajtó, Jan ; Krämer, Norbert ; Naumann, Michael ; Koch, Andreas ; Roggendorf, Matthias J

Clinical oral investigations, January 2013, Vol.17(1), pp.177-83 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1436-3771 ; PMID: 22358378 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00784-012-0677-5

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of proximal box elevation with resin composite on marginal quality of ceramic inlays in vitro

Frankenberger, Roland ; Hehn, Julia ; Hajto, Jan ; Kramer, Norbert ; Naumann, Michael ; Koch, Andreas ; Roggendorf, Matthias J.

Clinical Oral Investigations, Jan, 2013, Vol.17(1), p.177(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1432-6981

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...