skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Small Molecule Lysyl Oxidase-like 2 (LOXL2) Inhibitors: The Identification of an Inhibitor Selective for LOXL2 over LOX
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small Molecule Lysyl Oxidase-like 2 (LOXL2) Inhibitors: The Identification of an Inhibitor Selective for LOXL2 over LOX

Hutchinson, John H. ; Rowbottom, Martin W. ; Lonergan, David ; Darlington, Janice ; Prodanovich, Pat ; King, Christopher D. ; Evans, Jilly F. ; Bain, Gretchen

ACS Medicinal Chemistry Letters, 04/13/2017, Vol.8(4), pp.423-427 [Tạp chí có phản biện]

American Chemical Society (via CrossRef)

ISSN: 1948-5875 ; E-ISSN: 1948-5875 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/acsmedchemlett.7b00014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Small Molecule Lysyl Oxidase-like 2 (LOXL2) Inhibitors: The Identification of an Inhibitor Selective for LOXL2 over LOX

Hutchinson, John H ; Rowbottom, Martin W ; Lonergan, David ; Darlington, Janice ; Prodanovich, Pat ; King, Christopher D ; Evans, Jilly F ; Bain, Gretchen

ACS medicinal chemistry letters, 13 April 2017, Vol.8(4), pp.423-427 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1948-5875 ; PMID: 28435530 Version:1 ; DOI: 10.1021/acsmedchemlett.7b00014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...