skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maturation Stress Generation in Poplar Tension Wood Studied by Synchrotron Radiation Microdiffraction

Clair , Bruno ; Alméras , Tancrède ; Pilate , Gilles ; Jullien , Delphine ; Sugiyama , Junji ; Riekel , Christian

Plant physiology, 2011, Vol.155(1), pp.562-570 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0032-0889

Toàn văn sẵn có

2
Maturation Stress Generation in Poplar Tension Wood Studied by Synchrotron Radiation Microdiffraction
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maturation Stress Generation in Poplar Tension Wood Studied by Synchrotron Radiation Microdiffraction

Clair, B. ; Almeras, T. ; Pilate, G. ; Jullien, D. ; Sugiyama, J. ; Riekel, C.

PLANT PHYSIOLOGY, 01/01/2011, Vol.155(1), pp.562-570 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0032-0889 ; E-ISSN: 1532-2548 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1104/pp.110.167270

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maturation stress generation in poplar tension wood studied by synchrotron radiation microdiffraction

Clair, Bruno ; Alméras, Tancrède ; Pilate, Gilles ; Jullien, Delphine ; Sugiyama, Junji ; Riekel, Christian

Plant Physiology, 2011, Vol.155, pp.562-570 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0032-0889 ; E-ISSN: 1532-2548 ; DOI: 10.1104/pp.110.167270

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maturation stress generation in poplar tension wood studied by synchrotron radiation microdiffraction.(Report)

Clair, Bruno ; Almeras, Tancrede ; Pilate, Gilles ; Jullien, Delphine ; Sugiyama, Junji ; Riekel, Christian

Plant Physiology, Jan, 2011, Vol.155(1), p.562(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0032-0889

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maturation stress generation in poplar tension wood studied by synchrotron radiation microdiffraction

Clair, Bruno ; Alméras, Tancrède ; Pilate, Gilles ; Jullien, Delphine ; Sugiyama, Junji ; Riekel, Christian

Plant Physiology, 2010, Vol.152(1), pp.1650-1658 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0032-0889 ; E-ISSN: 1532-2548 ; DOI: 10.1104/pp.110.167270

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maturation stress generation in poplar tension wood studied by synchrotron radiation microdiffraction

Clair, Bruno ; Alméras, Tancrède ; Pilate, Gilles ; Jullien, Delphine ; Sugiyama, Junji ; Riekel, Christian

Plant physiology, January 2011, Vol.155(1), pp.562-70 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1532-2548 ; PMID: 21068364 Version:1 ; DOI: 10.1104/pp.110.167270

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...