skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
When Technology Does Not Support Learning: Conflicts Between Epistemological Beliefs and Technology Support in Virtual Learning Environments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Technology Does Not Support Learning: Conflicts Between Epistemological Beliefs and Technology Support in Virtual Learning Environments

Hornik, Steven ; Johnson, Richard D. ; Wu, Yu

Journal of Organizational and End User Computing, 32/2007, Vol.19(2), pp.23-46 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1546-2234 ; E-ISSN: 1546-5012 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4018/joeuc.2007040102

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Technology Does Not Support Learning: Conflicts Between Epistemological Beliefs and Technology Support in Virtual Learning Environments

Hornik, Steven ; Johnson, Richard ; Wu, Yu

Journal of Organizational and End User Computing, Apr-Jun 2007, Vol.19(2), pp.23-46 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15462234 ; E-ISSN: 15465012 ; DOI: 10.4018/joeuc.2007040102

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When technology does not support learning: conflicts between epistemological beliefs and technology support in virtual learning environments

Hornik, Steven ; Johnson, Richard D. ; Wu, Yu

Journal of Organizational and End User Computing, April-June, 2007, Vol.19(2), p.23(24) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1546-2234

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

When Technology Does Not Support Learning: Conflicts Between Epistemological Beliefs and Technology Support in Virtual Learning Environments

Hornik, Steven ; Johnson, Richard ; Wu, Yu

Journal of Organizational and End User Computing (JOEUC), 2007, Vol.19(2), pp.23-46 [Tạp chí có phản biện]

IGI Global

ISSN: 1546-2234 ; DOI: 10.4018/joeuc.2007040102

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...