skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reverse logistics network design: a holistic life cycle approach

Daaboul, Joanna ; Le Duigou, Julien ; Penciuc, Diana ; Eynard, Benoît

Journal of Remanufacturing, 2014, Vol.4(1), pp.1-15 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

E-ISSN: 2210-4690 ; DOI: 10.1186/s13243-014-0007-y

Toàn văn sẵn có

2
Reverse logistics network design: a holistic life cycle approach
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reverse logistics network design: a holistic life cycle approach

Daaboul, Joanna ; Le Duigou, Julien ; Penciuc, Diana ; Eynard, Benoît

Journal of Remanufacturing, 12/2014, Vol.4(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2210-4690 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s13243-014-0007-y

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reverse logistics network design: a holistic life cycle approach

Daaboul, Joanna ; Le Duigou, Julien ; Penciuc, Diana ; Eynard, Benoit; Eynard, Benoit (Editor)

Journal of Remanufacturing, December 2014, Vol.4(1) [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 2210-464X ; E-ISSN: 2210-4690 ; DOI: 10.1186/s13243-014-0007-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...