skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The activity of the wheat MAP kinase phosphatase 1 is regulated by manganese and by calmodulin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The activity of the wheat MAP kinase phosphatase 1 is regulated by manganese and by calmodulin

Ghorbel, Mouna ; Zaidi, Ikram ; Robe, Eugénie ; Ranty, Benoit ; Mazars, Christian ; Galaud, Jean-Philippe ; Hanin, Moez

Biochimie, 01/2015, Vol.108, C, pp.13-19 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03009084 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2014.10.021

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The activity of the wheat MAP kinase phosphatase 1 is regulated by manganese and by calmodulin

Ghorbel, Mouna ; Zaidi, Ikram ; Robe, Eugénie ; Ranty, Benoit ; Mazars, Christian ; Galaud, Jean-Philippe ; Hanin, Moez

Biochimie, January 2015, Vol.108, pp.13-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1638-6183 ; PMID: 25447143 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biochi.2014.10.021

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The activity of the wheat MAP kinase phosphatase 1 is regulated by manganese and by calmodulin

Ghorbel, Mouna ; Zaidi, Ikram ; Robe, Eugénie ; Ranty, Benoit ; Mazars, Christian ; Galaud, Jean-Philippe ; Hanin, Moez

Biochimie, January 2015, Vol.108, pp.13-19 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0300-9084 ; E-ISSN: 1638-6183 ; DOI: 10.1016/j.biochi.2014.10.021

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...