skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Joint adaptive mean–variance regularization and variance stabilization of high dimensional data
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint adaptive mean–variance regularization and variance stabilization of high dimensional data

Dazard, Jean-Eudes ; Sunil Rao, J.

Computational Statistics & Data Analysis, 7/2012, Vol.56(7), pp.2317-2333 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01679473 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.csda.2012.01.012

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joint adaptive mean–variance regularization and variance stabilization of high dimensional data

Dazard, Jean-Eudes ; Sunil Rao, J

Computational Statistics and Data Analysis, July 2012, Vol.56(7), pp.2317-2333 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0167-9473 ; E-ISSN: 1872-7352 ; DOI: 10.1016/j.csda.2012.01.012

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...