skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centralized sanctioning and legitimate authority promote cooperation in humans.(SOCIAL SCIENCES)(Author abstract)

Baldassarri, Delia ; Grossman, Guy

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, July 5, 2011, Vol.108(27), p.11023(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Centralized sanctioning and legitimate authority promote cooperation in humans
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centralized sanctioning and legitimate authority promote cooperation in humans

Baldassarri, D. ; Grossman, G.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 07/05/2011, Vol.108(27), pp.11023-11027 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1105456108

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centralized sanctioning and legitimate authority promote cooperation in humans

Baldassarri , Delia ; Grossman , Guy

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2011, Vol.108(27), pp.11023-11027 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Centralized sanctioning and legitimate authority promote cooperation in humans

Baldassarri, Delia ; Grossman, Guy

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 05 July 2011, Vol.108(27), pp.11023-7 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 21690401 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1105456108

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...