skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of antileishmanial activities of triglycerides isolated from roots of Moringa stenopetala

Bekele, Banchiwossen ; Adane, Legesse ; Tariku, Yinebeb ; Hailu, Asrat

Medicinal Chemistry Research, 2013, Vol.22(10), pp.4592-4599 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1054-2523 ; E-ISSN: 1554-8120 ; DOI: 10.1007/s00044-013-0467-x

Toàn văn sẵn có

2
Evaluation of antileishmanial activities of triglycerides isolated from roots of Moringa stenopetala
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of antileishmanial activities of triglycerides isolated from roots of Moringa stenopetala

Bekele, Banchiwossen ; Adane, Legesse ; Tariku, Yinebeb ; Hailu, Asrat

Medicinal Chemistry Research, 10/2013, Vol.22(10), pp.4592-4599 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1054-2523 ; E-ISSN: 1554-8120 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00044-013-0467-x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of antileishmanial activities of triglycerides isolated from roots of Moringa stenopetala

Bekele, Banchiwossen ; Adane, Legesse ; Tariku, Yinebeb ; Hailu, Asrat

Medicinal Chemistry Research, Oct, 2013, Vol.22(10), p.4592(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1054-2523

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...