skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The critical role of leadership in Botswana’s development what lessons?

Sebudubudu, David; Botlhomilwe, Mokganedi Zara

Leadership [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1742-7150

Toàn văn không sẵn có

2
The critical role of leadership in Botswana's development: What lessons?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The critical role of leadership in Botswana's development: What lessons?

Sebudubudu, D. ; Botlhomilwe, M. Z.

Leadership, 02/01/2012, Vol.8(1), pp.29-45 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1742-7150 ; E-ISSN: 1742-7169 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1742715011426962

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The critical role of leadership in Botswana’s development: What lessons?

Sebudubudu, David ; Botlhomilwe, Mokganedi Zara

Leadership, February 2012, Vol.8(1), pp.29-45 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1742-7150 ; E-ISSN: 1742-7169 ; DOI: 10.1177/1742715011426962

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...