skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holdout in the Assembly of Complements: A Problem for Market Design

Kominers, Scott Duke ; Weyl, E. Glen

American Economic Review, 2012, Vol.102(3), pp.360-365 [Tạp chí có phản biện]

American Economic Association

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/aer.102.3.360

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holdout in the assembly complements a problem for market design

Kominers, Scott Duke; Weyl, E. Glen

The American economic review, 2012, Vol.102(3), pp. 360-365 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holdout in the Assembly of Complements: A Problem for Market Design

Kominers, Scott Duke ; Weyl, E. Glen

The American Economic Review, May 2012, Vol.102(3), pp.360-365 [Tạp chí có phản biện]

American Economic Association (IngentaConnect)

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

4
Holdout in the Assembly of Complements: A Problem for Market Design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holdout in the Assembly of Complements: A Problem for Market Design

Kominers, Scott Duke ; Weyl, E. Glen

American Economic Review, 05/2012, Vol.102(3), pp.360-365 [Tạp chí có phản biện]

American Economic Association (via CrossRef)

ISSN: 0002-8282 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1257/aer.102.3.360

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holdout in the Assembly of Complements: A Problem for Market Design

Kominers, Scott Duke ; Weyl, E. Glen

The American Economic Review, May 2012, Vol.102(3), pp.360-365 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981 ; DOI: 10.1257/aer.102.3.360

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holdout in the assembly of complements: a problem for market design.(Author abstract)

Kominers, Scott Duke ; Weyl, E. Glen

American Economic Review, May, 2012, Vol.102(3), p.360-365 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...