skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In memory of Lubomir Majling - physicist with lyrical soul

Byda3 ; Mares, J.

Nuclear Physics, Section A, 2016, Vol.954, p.3(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2016.03.046

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In memory of Lubomir Majling -- physicist with lyrical soul.(Report)

Bydzovsky, P. ; Mares, J.

Nuclear Physics, Section A, 2016, Vol.954, p.3 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2016.03.046

Truy cập trực tuyến

3
In memory of Lubomír Majling – physicist with lyrical soul
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In memory of Lubomír Majling – physicist with lyrical soul

Bydžovský, P. ; Mareš, J.

Nuclear Physics A, 10/2016, Vol.954, C, pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03759474 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2016.03.046

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In memory of Lubomír Majling – physicist with lyrical soul

Bydžovský, P ; Mareš, J

Nuclear Physics, Section A, October 2016, Vol.954, pp.3-6 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0375-9474 ; DOI: 10.1016/j.nuclphysa.2016.03.046

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...