skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calcium threshold shift enables frequency-independent control of plasticity by an instructive signal.(Report)

Piochon, Claire ; Titley, Heather K. ; Simmons, Dana H. ; Grasselli, Giorgio ; Elgersma, Ype ; Hansel, Christian

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Nov 15, 2016, Vol.113(46), p.13221(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Truy cập trực tuyến

2
Calcium threshold shift enables frequency-independent control of plasticity by an instructive signal
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calcium threshold shift enables frequency-independent control of plasticity by an instructive signal

Piochon, Claire ; Titley, Heather K. ; Simmons, Dana H. ; Grasselli, Giorgio ; Elgersma, Ype ; Hansel, Christian

Proceedings of the National Academy of Sciences, 11/15/2016, Vol.113(46), pp.13221-13226 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1613897113

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calcium threshold shift enables frequency-independent control of plasticity by an instructive signal

Piochon, Claire ; Titley, H.K. ; Simmons, Dana H. ; Grasselli, G. ; Elgersma, Ype ; Hansel, Christian; Department of Neuroscience

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2016, Vol.113(46), pp.13221-13226 [Tạp chí có phản biện]

NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System)

ISSN: ; ISSN: 00278424

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...