skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray absorption spectroscopy of geo 2 glass to 64 gpa

Hong, Xinguo ; Newville, Matthew ; Duffy, Thomas S ; Sutton, Stephen R ; Rivers, Mark L

Journal of Physics: Condensed Matter, 2014, Vol.26(3), p.035104 (9pp) [Tạp chí có phản biện]

IOPscience (IOP Publishing)

ISSN: 0953-8984 ; E-ISSN: 1361-648X ; DOI: 10.1088/0953-8984/26/3/035104

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray absorption spectroscopy of GeO2 glass to 64 GPa

Hong, Xinguo ; Newville, Matthew ; Duffy, Thomas S ; Sutton, Stephen R ; Rivers, Mark L

Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 22 January 2014, Vol.26(3), pp.035104 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1361-648X ; PMID: 24285424 Version:1 ; DOI: 10.1088/0953-8984/26/3/035104

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray absorption spectroscopy of GeO[subscript 2] glass to 64 GPa

Hong, Xinguo ; Newville, Matthew ; Duffy, Thomas S ; Sutton, Stephen R ; Rivers, Mark L; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States). Advanced Photon Source (APS) (Corporate Author)

J. Phys. Condens. Matter, 09 December 2013, Vol.26((3) ; 11, 2014) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

DOI: 10.1088/0953-8984/26/3/035104

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...